Vad är egentligen fjärrvärme?

Fjärrvärme är hett vatten som strömmar i rör i marken under våra fötter. Vattnet värms oftast upp i ett värmeverk och leds genom rören, fram till en liten fjärrvärmecentral i de fastgheter som är uppkopplade, kanske just till ditt hus? Centralen använder det heta vattnet för att värma upp dina element och ditt varmvatten.

När det heta vattnet gjort jobbet i huset har det svalnat och leds då tillbaka till värmeverket. Men även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottorarer och fotbollsplaner så att de blir isfria. På värmeverket värms sedan vattnet upp på nytt och leds tillbaka ut i systemet.

Se filmen om fjärrvärme och lär dig mer på två minuter

Vad görs fjärrvärme av?

För att jorden ska må bra i framtiden behöver vi minska utsläppen av koldioxid, och hushålla med jordens resurser. Bli bättre på att ta vara på energin helt enkelt. Därför är förnybra och återvunna energikällor det som främst används i fjärrvärmen. Fossila bränslen som olja är i stort sett redan ersatta med biobränsle, till exempel skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Avfall, alltså den rest som inte källsorterats, är den andra stora delen bränsle som används. I Sverige finns sedan 2005 ett förbud mot att lägga brännbart avfall på en soptipp. Istället energiåtervinner vi det på ett kontrollerat sätt i fjärrvärmeverken. I Sverige har vi kommit mycket långt när det gäller både effektivitet och rening av utsläpp. Över 90% av energinnehållet i bränslet tas tillvara.

Lägga på soptipp eller energiåtervinna?

Eftersom det finns ett förbud sedan 2005 mot att lägga avfall på soptippar energiåtervinner vi idag den rest som inte går till återvinning. I Sverige har vi kommit mycket långt både med hur mycket material som samlas in och återvinns men även med utvecklingen av vår teknik för energiåtervinning. Därför kan vi även ta emot sorterat avfall från andra länder för att omvandla det till el och värme. Över 140 miljoner ton sopor läggs på tipp i EU varje år. Det är tillräckligt mycket för att fylla 1 820 stycken Globen.

Soptippar är ett stort miljöproblem eftersom de läcker metangas, som är en 20 gånger värre klimatgas än koldioxid. Dessutom lakas gifter från avfallet ut och hamnar i marken och vattnet runt omkring.

Det är självklart att insamling och materialåtervinning måste öka både inom EU och globalt och de länder som har utbyggd fjärrvärme skulle kunna satsa på egen utbyggd fjärrvärme. Fram till dess kan vi som kommit långt i utvecklingen ta emot och ta vara på energin ur en del av det avfall som annars skulle hamna på soptippar.

Det krångelfria sättet att få värme

Fjärrvärme är enkelt, bekvämt och krånglar sällan. Eftersom tekniken är lättskött och driftsäkerheten hög behöver du inte oroa dig för plötsliga kallduschar. Med fjärrvärme räcker varmvattnet till hela familjen. Även till familjer med tonåringar. Du slipper dessutom oroa dig för kostsamma reparationer.

Hur vanligt är fjärrvärme?

Fjärrvärmen började byggas redan på 40-talet och värmer idag halva Sverige. Över 90 procent av Sveriges flerbostadshus, 80 procent av alla lokaler och 18 procent av landets villor värms av fjärrvärme.

Men även om fjärrvärmen redan är vanlig som uppvärmningsform behövs fjärrvärmen mer än någonsin när städerna växer och nya bostadsområden byggs.

Se filmen om fjärrvärme och lär dig mer på två minuter