Logga in

Tillförd energi

Fjärrvärmebranschen har haft en stadig minskning av fossila bränslen i produktionen sedan 1980-talet. Svensk Fjärrvärmes statistik visar att denna utveckling fortsätter. Största delen av den energi som tillförs värmeproduktionen är antingen förnybar eller återvunnen. Det är främst på grund av den kraftiga ökningen av koldioxidskatten som branschen har genomfört åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen. Detta har medfört stora minskningar av koldioxidutsläppen.

Nu är 2015 års siffror för tillförd energi till kraftvärme och fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmeleveranser klara. Siffrorna finns sammanställda i en Excelfil, Tillförd energi till kraftvärme och fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmeleveranser 2015, och här hittar du siffror för:

  • Tillfört energi till värmeproduktion för hela svensk fjärrvärme 2004-2015, GWh
  • Tillförd bränsle/energi till fjärrvärmeproduktion per nät, levererad och producerad värme, GWh, 2015.
  • Tillfört bränsle till elproduktion för hela svensk fjärrvärme 2004-2015, GWh.
  • Tillförd bränsle till elproduktion i kraftvärmeanläggningar per nät , GWh, 2015.

Här kan du se en tabell med fördelningen av de olika kategorierna (pdf).

I diagrammet Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion 2015 har bränslemixen fördelats på kategorierna "Återvunnen energi", "Förnybart", "Övrigt", och "Fossilt".

I diagrammet Fjärrvärmens bränslemix 2015 visas ursprunget för den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2015.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation