Logga in

Teknik och system för effektiv skörd av stubbar under ekologiska restriktioner

2010-2014

Stubbar utgör en stor biobränslepotential i Sverige. Idag tar man inte tillvara den potentialen, men i och med att efterfrågan på biobränsle ökar så ökar även intresset för stubbar som energiråvara. Svensk Fjärrvärme vill därför i det här projektet medverka till ökad kunskapsuppbyggnad kring hur en ekologiskt acceptabel stubbskörd kan genomföras.

Projektet samfinansieras mellan Svensk Fjärrvärme, Jämtkraft och Skellefteå Kraft och utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, Institutionen för skoglig resurshushållning. Förutom att de är medfinansiärer i projektet så kommer Jämtkraft och Skellefteå Kraft att utgöra huvudplattformen för de fältstudier som ska genomföras i projektet.

Målet med projektet är skogsbränsleteknisk kompetensförsörjning för näring och akademi samt att generera kunskaper om skörd av stubbar under ekologiska restriktioner beträffande markomrörning.

Projektet knyts till forskarskolan FIRST och blir en kombination av experimentella fältstudier och teoretiska systemanalyser.

Doktorandprojektet innehåller en analys av tekniska principer för stubbskörd samt en systemanalys där principerna sätts in i drivningssystem och jämförs med varandra. Analysvariabler är produktion, tillskottsvolym, energiåtgång, kostnader och tekniska begränsningar. Fältstudier avseende tillämpbarhet vid variablerna: trädslag, trädstorlek, mark- och terrängförhållanden samt för de mest intressanta principerna även tids- och bränsleåtgång.

Avslutningsvis analyseras de tekniska principerna i relation till potential, kostnadsnivå och utvecklingspotential.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation