Logga in

Tillsammans för klimatet under jordens timme

På lördag den 19 mars 20.30 – 21.30 är det dags för Earth Hour – Världsnaturfonden, WWF:s årliga klimatmanifestation som nu återkommer för tionde gången. Det startade som en kampanj år 2007 i Australien för att sedan sprida sig och bli en global företeelse. 2015 deltog över en miljard människor från 172 länder. Årets tema är ”Tillsammans för klimatet”. Vad passar då bättre än att prata om fjärrvärme som ju är en gemensam klimatsmart uppvärmningsform?

Från början handlade Earth Hour mest om att släcka lampor. Men syftet har aldrig varit att bara spara energi, utan att skicka en signal till beslutsfattare. Det är en timme då man uppmanas till att tänka på vad man själv kan göra för att bidra till att vår jord blir lite klimatsmartare.

Årets tema är ”Tillsammans för klimatet”. Vad passar då bättre än att prata lite om en gemensam uppvärmningsform som handlar om att göra värme av det som blir över, genom så liten användning av jungfruliga naturresurser som möjligt, och sedan låta många dela på denna värme. Fjärrvärme alltså.

Earth Hour handlar om att vi måste lämna olja, gas och kol bakom oss. Detta är något fjärrvärmebranschen arbetat med sedan 80-talet och nu återstår endast knappt sex procent fossilt i fjärrvärmens bränslemix. Och utfasningen fortsätter. Jämfört med övriga världen har Sverige kommit långt på vägen mot hållbar energiproduktion. Så här står det i WWF:s rapport om hållbar energi - 100 % förnybart på naturens villkor:

Det redan väl utbyggda fjärrvärmenätet i Sverige utnyttjas enligt scenariot i ännu högre grad än i dag för att ta hand om överskottsvärme från industrisektorn. Energiproduktion baserad på icke förnybara energikällor såsom kärnkraft, fossila bränslen och torv fasas ut.

Att vårt utbyggda fjärrvärmenät ska utnyttjas för att ännu mer än idag ta vara på industrins överskottsvärme ligger helt i linje med visionen för fjärrvärmen 2030: Vi värmer varandra med återvunnen energi.

I dag bor över halva världens befolkning i städer, som står för mer än 70 procent av koldioxidutsläppen. 2030 räknar man med att 70 procent av befolkningen bor i städer. Mycket av vårt klimatarbete måste alltså fokusera på hur städerna tar vara på energin. Återigen något som pekar mot fjärrvärme som uppvärmningslösning; för det är där vi är som flest som fjärrvärme funkar som bäst. Fjärrvärme är också svaret på hur städer ska gå från ett linjärt energisystem till ett cirkulärt.

Just genom att ta vara på överskottsvärme, eller överskott i form av avfall eller skogsrester. Fjärrvärme är resurseffektivt för att det sparar primärenergi (den energi som finns i naturtillgångar som olja, kol, naturgas, trädbränsle) och just begreppet primärenergi är oerhört viktigt för att förstå hur vi skapar ett så resurseffektivt samhälle som möjligt.

I Slutbetänkande av Energieffektiviseringsutredningen (SOU 2008:110) står det:

Energieffektiviseringar bör enligt utredningen ses i ett systemperspektiv. Det handlar om att beakta och värdera användningen av primärenergi, istället för att ha ett ensidigt fokus på slutanvänd energi. Det är användningen av primärenergi som avgör hur mycket av jordens resurser som tas i anspråk och därmed också hur stora utsläppen till mark, luft och vatten blir.

 På lördag kan vi alla ägna en av alla våra timmar vi har på den här jorden åt att tänka lite extra mycket på hur vi hanterar den. Vad kan just jag bidra med för att resurserna på den här planeten ska räcka ända in i framtiden?

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation