Logga in

Svensk Fjärrvärme efterlyser lika energiskattevillkor för fjärrkyla till serverhallar

Serverhallar är en verksamhet som växer, i takt med samhällets ökade behov av digitala tjänster. Det är en elintensiv verksamhet som verkar på en global marknad. Sverige är ett intressant land för den som vill etablera en serverhall eftersom vi kan erbjuda både fjärrkyla och återvinning av överskottsvärmen i de väl utbyggda fjärrvärmenäten. En statlig utredning har föreslagit sänkt energiskatt även för serverhallarna men har missat en viktig del i sitt förslag. Svensk Fjärrvärme har därför skickat en hemställan till regeringen om att justera förslaget.

Nyligen sänktes energiskatten på el för serverhallar i både Finland och Danmark. För att Sverige fortsatt ska vara ett alternativ för etablering av serverhallarna har en statlig utredning (SOU 2015:87) föreslagit att även vi ska sänka energiskatten för denna verksamhet. Förslaget innebär att serverhallar ska läggas till bland företag som har en lägre energiskatt på el, något som tillverkande industri redan har. Men utredningen har missat en viktig del, nämligen konkurrensneutrala villkor för fjärrkyla.

Utredningens förslag innebär att ett fjärrkyleföretag har omkring 33 procent högre kostnad för att driva en produktionsanläggning som utnyttjar frikyla med värmepump, jämfört med vad det kostar för en serverhall att driva en motsvarande anläggning i egen regi. Det innebär en orimlig konkurrenssnedvridning. Med en liten komplettering av förslaget kan förbiseendet åtgärdas, vilket Svensk Fjärrvärme nu föreslår i sin hemställan till Finansdepartementet.

Utbyggnaden av serverhallar väntas växa kraftigt de kommande åren. Det betyder en ökad elanvändning på flera terrawattimmar per år. En sänkt energiskatt på el för serverhallar kommer att främja en sådan utveckling och attrahera etableringar av större serverhallar i Sverige. Om serverhallarna etableras i anslutning till fjärrvärme- och fjärrkylenät kan spillvärmen utnyttjas, samtidigt som fjärrkyla kan bidra till att hålla ner elanvändningen för kylning. Användning av fjärrkyla i serverhallar bidrar också till att hålla ner eleffektbehovet vintertid.

Kylfaktorn (COP) i befintliga värmepumpar i fjärrkylenäten förbättras när man får en bättre värmekälla genom att man kan utnyttja spillvärmen från serverhallen. Det minskar elanvändningen i värmepumparna vid samma värme- och kylproduktion. Kylningen med värmepumpar i fjärrkylesystemet har två fördelar som kan bidra till att hålla ner elanvändningen: dels slipper serverhallen använda en egen kylmaskin, dels minskar elanvändningen i de befintliga värmepumparna. Det finns därmed starka energi- och miljöpolitiska skäl att inte missgynna fjärrkylelösningar för serverhallar i utformningen av energibeskattningen. Med det regelverk som föreslås i SOU 2015:87 gör man tvärtom. Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi tillstyrkte i ett gemensamt remissvar förslaget om sänkt energiskatt på el för serverhallar. Föreningarna föreslog samtidigt att en komplettering,, där också återbetalningsmöjligheter för energiskatt på el för fjärrkyleleveranser till serverhallar, förs in.

- Något förslag med den efterfrågade kompletteringen har ännu inte har tagits fram av Finansdepartementet. Det är högst oroande då man politiskt signalerat att man tänker gå vidare med förslaget om en energiskattesänkning för serverhallar. Oroande är också de allvarliga konkurrens¬snedvridande effekter som uppstår till nackdel för fjärrkyleleveranser om utredningens förslag genomförs utan en komplettering, understryker Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Svensk Fjärrvärme.

Fördelarna med fjärrkyla

Det finns många olika sätt att framställa fjärrkyla, med en sak gemensamt – miljöpåverkan och energianvändning är liten jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar. Fjärrkyleanläggningen drivs mer effektivt och professionellt, ofta med förnybara energikällor som inte bidrar till växthuseffekten, genom att utnyttja t.ex. frikyla från sjövatten och genom storskaliga värmepumpar.

Med fjärrkyla undviks användningen av ofta miljöfarliga köldmedier i enskilda kylmaskiner. De mer storskaliga fjärrkylesystemen är också mer energieffektiva än enskilda kylanläggningar. För samhället som helhet har därmed fjärrkylan stora miljöfördelar och bidrar till att hushålla med naturens resurser.

Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes Hemställan om lika energiskattevillkor på el i lagen om skatt på energi vid fjärrkyleleveranser till datorhallar.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation