Logga in

Ny Fjärrsynsstudie: Samverkan mellan el- och fjärrvärme

Förändringar på elmarknaden har stark påverkan på fjärrvärmens utveckling och marknadsmöjligheter. Det visar en ny forskningsrapport, framtagen inom forskningsprogrammet Fjärrsyn, som samfinansieras av fjärrvärmebranschen och Energimyndigheten.

Elmarknaden är under förändring. Under de senaste åren har produktionen av den förnybara, väderberoende elen ökat kraftigt. En effekt av det, i kombination med välfyllda vattenmagasin, är ett lågt elpris, som ser ut att stå sig framåt. Samtidigt diskuteras en avveckling av kärnkraften, vilken i sin tur skulle påverka elpriset uppåt. Den nya rapporten, El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna från Fjärrsyn, visar att kraftsystemets utveckling kan komma att få en kraftig påverkan på ekonomin för många svenska fjärrvärmeföretag.

- Rapporten visar att kraftvärmens lönsamhet kan förbättras framöver med de stora förändringar vi kan se i framtidens svenska elproduktionsmix. Slutsatserna när det gäller lösningar i fjärrvärmen som kan bidra till att minska effektproblematiken på elmarknaden borde också vara mycket intressanta för regeringens Energikommission att ta del av, säger Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Svensk Fjärrvärme.

Många kopplingar mellan el och fjärrvärme

El- och fjärrvärmemarknaderna har flera kopplingar sinsemellan. Till exempel används el i fjärrvärmeproduktionen (elpannor och värmepumpar), kraftvärmeverken producerar både el och värme och på värmemarknaden konkurrerar el och fjärrvärme om att få leverera värme och tappvarmvatten. Kraftvärmeanläggningar med förnybart bränsle kan också tilldelas elcertifikat som påverkar lönsamheten i elproduktionen.

När andelen "variabel elproduktion" ökar kommer det också att ge större elprisvariationer. På sikt kan det få stor betydelse för den framtida elmarknaden och priset på el, men också för lönsamheten i kraftvärmen. En ökning av vindkraft i kombination med att en stor del av den svenska kärnkraften avvecklas kommer att öka svängningarna i elpriset, konstaterar rapportförfattarna, som då istället ser ökad lönsamhet i kraftvärmen vid detta scenario.

Med ett billigare elpris skulle användningen av el kunna öka i värmeproduktionen, det som idag talar emot detta är att oavsett hur lågt elpriset är så måste fjärrvärmeföretaget betala energiskatt för sin elförbrukning. Ett billigare elpris styr också mot lägre elproduktion från kraftvärmen, undantaget är biokraft med kraftvärme, som får elcertifikat för sin elproduktion.

Vid olika scenarier kan fjärrvärmen i olika hög grad underlätta för kraftsystemstabilitet. Den bidrar genom: 1) kraftvärme, 2) värmepump/elpanna, 3) Fjärrvärme istället för elvärme, 4) värmelagring.

Hinder som kan undanröjas

I rapporten El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna identifierar forskarna några hinder som finns idag, som motverkar rationellt agerande och föreslår att styrmedlen ska anpassas till de nya förutsättningarna som kan uppstå:

  • Ge inte stöd till förnybar elproduktion som infaller då elpriset faller under en viss nivå. (Det finns inget skäl att stimulera elproduktion som ingen efterfrågar.)
  • Underlätta drift av elpannor och värmepumpar för fjärrvärme vid extremt låga elpriser genom att undanta dessa från energiskatt på el vid de aktuella tidpunkterna.
  • Den som avstår drift av värmepumpar i fjärrvärmesystemen vid ansträngd elbalans skulle kunna slippa energi- och koldioxidskatt på olja som används i hetvattenpannor.

Till Energiforsks webbplats.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation