Logga in

EU:s värme- och kylstrategi presenterad

EU-kommissionen lade i går, den 16 februari, fram en strategi för kyla och uppvärmning. Den ingår som en del i ett större paket om energisäkerhet. Glädjande nog nämns fjärrvärme och fjärrkyla redan på första sidan i dokumentet som även fokuserar mycket på energieffektiviseringar inom Europas byggnadsbestånd.

Hälften av EU: s energianvändning går till uppvärmning och kylning av bostads- och industribyggnader och 75 procent av den energin kommer från fossila källor. Över hälften av den energi som konsumeras inom unionen importeras. Att värmefrågor är viktiga för EU:s hela energiförsörjning och energitrygghet och har stor betydelse för att uppnå ett hållbart samhälle, är med andra ord självklart. Därför är det glädjande att EU-kommissionen för första gången lägger fram en strategi för hur man ska ta sig an utmaningen att minska värmesektorns påverkan på klimatet och göra den mer hållbar. Detta med tanke på miljö, energisäkerhet och ekonomi.

- Strategin är framför allt viktigt för att lyfta upp värme- och kylfrågorna i centrum av den energipolitiska dagordningen i EU. Med strategin som bas kan värme och kyla nu bli självklara delar i de omfattande revideringar som väntas göras i år av bl.a. EU-direktiven om byggnaders energiprestanda, energieffektivisering och förnybar energi, säger Erik Thornström, områdesansvarig för styrmedel och EU-frågor på Svensk Fjärrvärme.

De lagda förslagen är en del i kommissionens så kallade ”vinterpaket” för att stärka EU:s försörjningstrygghet av energi som aviserades i strategin för energiunionen. Syftet är att komma tillrätta med EU:s importberoende av energi, särskilt rysk naturgas, och säkerställa en stabil, riklig och hållbar tillgång på energi för Europas medborgare. Det ligger även i linje med EU:s åtaganden för att bekämpa klimatförändringarna, enligt överenskommelsen från klimattoppmötet i Paris i december förra året.

”Vinterpaketet” består av fyra delar:

  • värme- och kylstrategin
  • förordning för tryggad gasförsörjning
  • strategi rörande flytande naturgas ( LNG ) och gaslager
  • beslut om mellanstatliga energiavtal

Värme- och kylstrategin omfattar planer på att öka energieffektiviteten i byggnader, förbättra kopplingarna mellan elsystem och fjärrvärmesystem, vilket i hög grad kommer att öka användningen av förnybar energi , och uppmuntra användningen av industriell spillvärme och -kyla.

För att tillvarata spillvärme föreslås ett antal lösningar där Göteborg får stå som gott exempel på hur man kan gå tillväga. Det beskrivs hur spillvärme från närliggande industrianläggningar (raffinaderier och kemiska fabriker) matas ut direkt via fjärrvärmenätet för att värma mer än 90 % av alla flerbostadshus i staden. I strategins bilaga lyfts också Stockholms fjärrkyla fram som främst produceras genom havsvatten och värmepumpar och som ett av de största fjärrkylenäten i Europa.

Europas byggnader är gamla, och många har individuell uppvärmning med gamla pannor som eldas med antingen gas, olja eller kol. Även pannorna är gamla. Många används trots att deras tekniska livslängd löpt ut. Renovering av befintliga byggnader kan leda till lägre energiförbrukning, men renoveringstakten är idag under 1 % av byggnadsbeståndet. Renoveringstakten skulle behöva öka.

Den långsiktiga visionen för värme- och kylstrategin är att användningen av fossila bränslen för värme och kyla inom byggnadsbeståndet ska minska. Det skulle leda till minskade koldioxidutsläpp och till att luftföroreningarna skulle kunna minska med mer än 90 %, vilket i sin tur skulle minska relaterade hälsoproblem.

Forskningsprojektet Heat Roadmap Europe, som vi skrivit om ett flertal gånger, nämns även i strategins vision för framtiden.

Den europeiska branschorganisationen, Euroheat & Powers vd, Paul Voss, välkomnar att EU publicerat en värme- och kylstrategi och ser det som ett erkännande av värme och kylfrågornas betydelse för övergången till ett hållbart samhälle.

- Nu när åtminstone konturerna av en strategi finns på plats kan vi ta tag i utmaningen att gå från ord till handling. Fjärrvärmesektorn ser fram emot att hjälpa till att etablera en hållbar modell för uppvärmning och kylning, vilket Europa och dess invånare behöver, säger Paul Voss.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation