Logga in
Arbetet inleddes under våren 2014. Sammanlagt har 3280 sådana här rörsektioner grävts ner i den skånska myllan mellan Landskrona och Örtofta. I rören strömmar nu hett vatten - fjärrvärme. Foto: Timo Julku.
Arbetet inleddes under våren 2014. Sammanlagt har 3280 sådana här rörsektioner grävts ner i den skånska myllan mellan Landskrona och Örtofta. I rören strömmar nu hett vatten - fjärrvärme. Foto: Timo Julku.

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning invigd

Tre lokala energibolag i Skåne har nu kopplats samman med en 29 kilometer lång fjärrvärmeledning. Det är Öresundskraft i Helsingborg, Kraftringen i Lund och Landskrona Energi som tack vare denna gemensamma ledning sänker utsläppen, ger över 100 000 kunder en tryggare värmeförsörjning och gör att ännu mer restvärme från industrier och forskningsanläggningar kan tas tillvara.

Den 2 december invigdes Sveriges längsta fjärrvärmeledning av energiminister Ibrahim Baylan. Den nya fjärrvärmeledningen kopplar samman fjärrvärmenätet Lund-Lomma-Eslöv med fjärrvärmenätet Helsingborg-Landskrona, vilket ger en sammanlagd nätlängd på cirka nio mil.

- Det här är mycket större än att bara koppla ihop orter på kartan. Det är ett exempel på att det går att bygga för ett bekvämt, modernt liv och att göra det hållbart. Vad har gjort detta möjligt? Jo, samarbete, att hitta konkreta lösningar och att ha ett helhetsperspektiv på energisystemet, sa Energiminister Ibrahim Baylan i sitt invigningstal.

Redan 2005 drogs en fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Landskrona, i ett samarbete mellan Öresundskraft och Landskrona Energi. Samarbetet har fungerat mycket bra och väckte tanken att fortsätta med ledningen till Lund. Idén kunde börja realiseras när Örtoftaverket stod klart.

Många stopp på vägen

Från att beslutet fattades 2013 till färdigt resultat har projektet ställts inför en rad utmaningar: möjliga fornlämningar utefter sträckan, servitutavtal med 45 fastigheter, korsningsavtal med Trafikverket för vägar och järnvägar, passage under fyra vattendrag, hänsyn till befintliga ledningar och mycket annat. Ledningen löper bland annat genom det område vid Lilla Harrie där svenska armén hade sitt härläger inför slaget vid Lund 1676. Därför har en tredjedel av sträckningen undersökts av arkeologer. Det har gett ett rikt vetenskapligt och historiskt utbyte. Arkeologerna hittade bland annat pistolkulor, knappar, spännen, mynt, spelpjäser och tärningar. Utöver detta har boplatser från förhistoriska huvudperioder, bland annat stenålder, undersökts och dokumenterats.

Ett verkligt samarbetsprojekt

– Allt som allt har runt 65 företag varit involverade i projektet. Merparten av dessa har varit lokala företag där bland annat mycket av svetsarbeten, rörinstallationer och byggkonstruktioner har utförts av lokala firmor. Vi beräknar att projektet har genererat runt 400 årsarbeten, säger Jan Lindeberg, projektledare, Landskrona Energi.

På frågan om vad som varit mest positivt i arbetet svarar Anders Östlund, vd på Öresundskraft och ordförande i Svensk Fjärrvärme:

- Fjärrvärme är rätt på riktigt. Vi har ju konkurrens på värmemarknaden, och ska man vara konkurrenskraftig måste man bygga smarta lösningar. Det gör man bäst tillsammans.

Nyttan med sammankopplingen

Fjärrvärmeledningen bygger på en hållbarhetstanke. Tack vare den kan produktionen och distributionen av fjärrvärme samordnas. Det ger tryggare leveranser, minskade utsläpp av koldioxid och ännu större möjlighet att ta tillvara regionens restvärme.

Det leder också till större bränsleflexibilitet och mindre sårbarhet vid eventuella haverier, samt ger större underlag för elproduktion.

Tryggare leveranser. Med fler moderna kraftvärmeanläggningar i ett gemensamt nät ökar kapaciteten medan sårbarheten vid eventuella haverier minskar. Tack vare ledningen kan produktionen och distributionen av fjärrvärme samordnas vilket ger tryggare leveranser av både fjärrvärme och el.

Minskade utsläpp. Produktionen av värme och el kan koncentreras till de stora moderna anläggningarna och produktion i mindre reservanläggningar kan undvikas. Det minskar andelen fossila bränslen och minimerar utsläppen av koldioxid. reserv- och spetslasts-anläggningar behöver inte heller användas i samma utsträckning som innan.

Mer restvärme tas tillvara. Med ett gemensamt och större fjärrvärmenät kan restvärme från regionens industrier och forskningsanläggningar bättre tas tillvara. Värme som annars skulle gå till spillo kan användas för att värma fastigheter, producera livsmedel eller göra utemiljöer snö- och isfria om vintern.

Bränsleflexibilitet. Olika typer av kraftvärmeanläggningar i samma nät ger bränsleflexibilitet. Om bränslepriset eller andra omvärldsförändringar pekar på ökade produktionskostnader för en viss anläggning, kan man styra över produktionen mot de anläggningar som inte påverkas.

Smartare underhåll. Mindre service och längre livstid på anläggningarna, driftsoptimerad produktion.

Ser bilder från arbetet med Sveriges längsta fjärrvärmeledning

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation