Logga in

Riksrevisionen riktar kritik mot tillsyn av avfallstransporter

Enligt en granskning av Riksrevisionen finns det brister i tillsynen av avfallstransporter. I granskningen har dessutom framkommit att tillsynen över det avfall som importeras till Sverige är begränsad.

Granskningen rör de berörda statliga myndigheterna, som ingår i Riksrevisionens granskningsansvar. Eftersom en del av Svensk Fjärrvärmes medlemmar har avfall som bränsle i sina kraftvärmeverk har vi som branschorganisation anledning att uppmärksamma uppgifterna. Våra medlemsföretag gör egna dokumentkontroller, okulärbesiktningar och stickprovskontroller när avfallet levererats till dem. Länsstyrelserna och kommunernas miljönämnder är tillsynsmyndigheter för transporterna fram tills dess.

- Om inte tillsynsmyndigheternas kontroll är tillräcklig måste de förstås se över sina rutiner, men även våra medlemsföretag, som tar emot avfallet, behöver i så fall göra mer. Som branschorganisation vill vi stötta våra medlemmar i det, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

För fjärrvärmeföretag som tar emot avfallet är de här uppgifterna allvarliga. För dem som säljer en miljötjänst till länder som ännu inte själva har en fungerande avfallshantering tillkommer ytterligare frågor. Det avfall som förs in i Sverige ska vara utsorterat och kontrollerat. Kraven på kontroll i de olika leden som ansvarar, från leverantör till den mottagande anläggningen, måste vara högt ställda för att det inte ska innebära någon risk för hälsa och miljö. För gränsöverskridande transporter har även polis och tull viktiga roller för att upptäcka och motverka illegal verksamhet.

Riksrevisionen riktar ett antal rekommendationer till regeringen och ansvariga statliga myndigheter. De handlar bland annat om att se över ansvar och roller, vidta åtgärder för en mer träffsäker tillsyn, utvecklade arbetssätt samt bättre uppföljning.

- Vi utgår från att berörda tillsynsmyndigheter vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att kontroller utförs på ett tillfredställande sätt. Det branschen kan göra är att samla de företag som energiåtervinner avfall och omedelbart se över rutinerna kring dokumenthantering, statistikföring och kontroller av avfallsbränslet som tas in till respektive anläggning, för att upptäcka om det finns brister som behöver åtgärdas. Det arbetet startar vi nu, säger Ulrika Jardfelt.

Riksrevisionens granskning lämnas till regeringen som nu har fyra månader på sig att svara med en skrivelse till riksdagen med förslag på åtgärder.

Läs mer om energiåtervinning från avfall här.

Läs nyhet i Riksrevisionens pressrum och rapporten Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation