Logga in

Bra att vindkraftens skattebefrielse begränsas

Nu går remisstiden ut för regeringens promemoria om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016. Förslaget i promemorian, om att begränsa dagens skattefrihet för egenproducerad vindkraft och samordna reglerna med villkoren för annan elproduktion, välkomnas av Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi i ett gemensamt remissvar.

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har lämnat ett gemensamt remissvar på promemorian gällande vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016.

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi anser att all förnybar elproduktion bör ha likvärdiga förutsättningar i reglerna om energiskatt på egenförbrukning av el, oberoende av vem som är ägare. Det är inte rimligt att energibolag, vars kärnverksamhet är att producera el, ska ha en högre skattebelastning för samma typ av elproduktions än till exempel ett fastighetsbolag där elproduktionen är en biverksamhet. Det nuvarande regelverket innebär en stor snedvridning av konkurrens¬förutsättningarna gentemot förnybar elproduktion inom energibolag, men även för vindkraft i förhållande till biokraft och vattenkraft.

- Det nuvarande regelverket snedvrider även konkurrensen på värmemarknaden eftersom många stora aktörer, som kommuner och bostadsbolag, investerar i egen vindkraft som skattebefrias och därmed kan värma billigt med el. Det sker i stor skala, Nettodebiteringsutredningen beräknade att det motsvarar ett skattebortfall på 140 miljoner kronor per år redan för två år sedan. Avsaknaden av begränsningsregler är ett av skälen till att undantaget för vindkraften strider mot EU:s statsstödsregler, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Elcertifikatssystemet är det styrmedel som ska främja den mest kostnadseffektiva förnybara elproduktionen. Det är teknikneutralt, men om det därutöver finns särskilda skatteregler som gynnar en viss typ av förnybar elproduktion urholkas systemets funktion. Skattebefrielsen innebär också en konkurrenssnedvridning gentemot norsk vindkraft på den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Svensk Fjärrvärme och Energi Norge har tillsammans låtit utreda om vindkraftens obegränsade skattebefrielse strider mot EU:s statsstödsregler, vilket den gör på flera punkter. Förslagen i promemorian skulle lösa detta, därför förordar de två branschföreningarna att de genomförs.

Skatteregler måste vara konkurrensneutrala
I regeringens promemoria föreslås höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom vissa sektorer. Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har i sak inget att invända emot detta. Däremot behöver även CO2-beskattningen vara konkurrensneutral, exempelvis vid fjärrvärmeföretags värmeleveranser till industrin så att beskattningssituationen blir lika, oberoende av vem som är ägare till värmeproduktionsanläggningen.

En annan konkurrensfråga, som saknas i promemorian, är frågan om elskatt för bl.a. datorhallar. Flera företag letar just nu efter lämplig lokalisering för sina datacenter och sammanlagt kan det bli aktuellt med ett 60-tal etableringar i Europa fram till år 2020. Företagen tittar främst på energikostnad (inkl. skatt), bandbredd och generellt företagsklimat när de väljer lokalisering. Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi efterlyser förslag om att sänka energiskatten från dagens 29,4 öre/kWh (19,4 öre/kWh i vissa kommuner) till 0,5 öre/kWh för datorhallar. Då skulle de skattemässigt jämställas med tillverkningsindustrin och Sverige skulle bli mer attraktivt för investerare. Här finns också goda möjligheter att utnyttja spillvärme från datahallar i de välutbyggda fjärrvärmenäten.

Mer information: Erik Thornström, områdesansvarig skatter & styrmedel

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation