Logga in

Boverket övertolkar EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda

I Boverkets förslag till nya energikrav presenterades plötsligt en modell som skulle undanta viss förnybar energi från energikraven, till skillnad från annan förnybar energi, som fjärrvärme. Motivet var att EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda skulle kräva detta. Svensk Fjärrvärme har låtit advokatfirman Öberg & Associés utreda frågan. Svaret är glasklart - det finns inget stöd för Boverkets tolkning i direktivet.

I juni överlämnade Boverket sitt förslag till nya energikrav för nära-nollenergibyggnader. Utredningen hade gjorts på uppdrag av regeringen, där Boverket dels fick i uppdrag att ta fram en svensk tolkning av EU:s energiprestandadirektiv , dels att se till att energikraven i Boverkets byggregler skulle bli teknikneutrala.

När förslaget remitterades konstaterade många av remissinstanserna att det liggande förslaget riskerade att ge effekter som gick helt på tvärs med energiprestandadirektivets intentioner, nämligen att ge energieffektiva byggnader och att minska användningen av primära energiresurser. Boverkets motiv till förslaget att undanta viss förnybar energi från energikraven, är att det skulle behövas för att uppfylla EU:s energiprestandadirektiv. Svensk Fjärrvärme har låtit advokatfirman Öberg & Associés utreda frågan.

- Den utredning som vi låtit göra visar att Boverket har övertolkat målet att öka användningen av mer förnybart i EU:s energiprestandadirektiv på bekostnad av det primära målet. Nämligen det att en nära-nollenergibyggnad ska ha en mycket hög energiprestanda, det vill säga använda väldigt lite energi, säger Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Svensk Fjärrvärme.

Rättsutredningens slutsatser:

  • Det framgår klart i energiprestandadirektivets definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader att beräkningen av byggnadens energiprestanda består av två olika delar. En nära-nollenergibyggnad ska dels ha en mycket hög energiprestanda,dels bör den mycket låga mängden energi som krävs i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.
  • Båda delarna av definitionen är viktiga och bör, enligt direktivet och kommissionens utkast till tolkningsmeddelande för direktivet, beräknas och mätas var för sig.
  • Boverkets förslag innebär att de två olika delarna blandas ihop på ett sätt som inte är avsett i direktivet. Förslaget uppfyller därmed inte fullt ut de krav som ställs i direktivet, utan öppnar upp för kringgående och mindre effektiv tillämpning av direktivet.
  • En nära-nollenergibyggnad kan med Boverkets metod ha en formellt sett mycket hög total energiprestanda,även om byggnaden på grund av stor tillförsel av fritt flödande energi från t.ex. värmepump, vindkraft eller solceller på plats eller i närheten av byggnaden,har en mycket hög faktisk energianvändning.
  • Med Boverkets förslag riskerar man att missa energiprestandadirektivets krav på att begränsa byggnaders faktiska energianvändning (öka byggnaders energieffektivitet). Boverket borde istället välja en metod (systemgräns) som mäter all den energi som faktisk behöver tillföras byggnaden. Först därmed uppnås direktivets syfte att sporra till utveckling av mer energieffektiva byggnader.
  • En metod (systemgräns) med utgångspunkt i nettoenergi - den faktiskt använda energin - överensstämmer långt bättre med energiprestandadirektivets syfte och definitioner än Boverkets förslag.

Läs hela utredningen från Öberg & Associés.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation