Logga in

Utlysning av ledamöter och rådens arbetsfördelning

Samtliga ledamöter och ordföranden utses årligen av föreningens styrelse. De nominerade bör dock vara beredda att gå in i ett flerårigt engagemang och ha ett uttalat stöd för sitt engagemang från sitt medlemsföretag för att kunna ägna uppdraget nödvändig tid.

Rådens sammansättning bör i första hand ske utifrån lämpliga kompetenser. I andra hand ska hänsyn tas till representation vad gäller medlemsföretagens storlek och geografiska placering liksom kön och ålderssammansättning. Normalt bör ingen ledamot sitta mer än 5 år eller vara ledamot av mer än ett av föreningens råd.

Råden bör bestå av max 12 ledamöter. Fortum, Eon och Vattenfall har rätt att ha en representant vardera i respektive råd. Varje ledamot som innehar ett uppdrag för Svensk Fjärrvärme ska vara införstådd med att denne inte representerar sitt företag, utan företräder branschen i sin helhet och har att verka för föreningens syfte.

Ekonomiska förutsättningar för ledamöter
Normalt utgår ingen reseersättning eller annan ekonomisk ersättning från föreningen till ledamöterna. Ledamöterna betalar en deltagaravgift till självkostnadspris vid föreningens temadagar inom det egna ämnesområdet.

Arbetsfördelning inom råden

Rådsordförande

Svensk Fjärrvärmes styrelse utser ordförande för råden. Rådsordförande ansvarar för att bland annat genom regelbundna kontakter med rådssekreteraren följa utvecklingen inom rådets verksamhetsområde. Rådsordförande ska vara ordförande för rådsmötena, i samråd med rådets medlemmar planera verksamheten i rådet, följa upp att rådets beslut verkställs, godkänna dagordning för rådsmötena efter samråd med rådssekreterare samt se till att rådets och dess arbetsgruppers arbete årligen utvärderas.

Rådsordförande ska årligen rapportera om rådets verksamhet till Svensk Fjärrvärmes styrelse.

Rådsordföranden utser i samråd med rådssekreteraren ordförande och ledamöter i rådets arbetsgrupper, ordförande i referensgrupper till rådets forskningsprojekt liksom ledamöter i auktorisations- och certifieringsnämnder. Valet av ordförande i arbets- och referensgrupper ska normalt göras bland rådens ledamöter.

Rådssekreterare

Svensk Fjärrvärmes VD tillsätter sekreterarfunktionen i varje fast arbetsgrupp.

Rådssekreterare ansvarar för de praktiska arrangemangen kring rådsmötena som att kalla till möte, boka lokaler, luncher etc, och för att i samråd med ordföranden förbereda dagordning för mötet liksom för att protokoll (ett krav vid beslutsfrågor) eller minnesanteckningar skrivs vid varje rådsmöte. Rådssekreteraren ska även informera rådet om Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

Rådssekreteraren ansvarar även för att återföra information och synpunkter från rådet till Svensk Fjärrvärmes VD och kansli samt för att utveckla och genomföra rådets temadagar. Råden eller arbetsgruppen och dess ledamöter bör dock bidra till programmets utformning vid sådana arrangemang.

Forskningsansvarig

Svensk Fjärrvärmes styrelse utser bland rådets ledamöter en forskningsansvarig som kan men inte behöver vara samma person som Rådsordföranden. Forskningsansvarig representerar rådet i Fjärrsyns styrelse.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation