Logga in

Regeringen presenterar ändrade energiskatteregler för egenproducerad solel

Finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin presenterade den 21 november förslag till ändrade energiskatteregler för egenproducerad solel. Regeringens avsikt är att sänka energiskatten från 29,2 till 0,5 öre/kWh fr.o.m. den 1 juli 2017. Samtidigt meddelar regeringen att den ska kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av energiskatten på egenproducerad solel. Regeringen avser också att bedriva påverkansarbete i EU om att EU:s regelverk och system ska underlätta klimatomställning i ljuset av klimatavtalet från Paris.

Förslaget innebär i korthet följande:

  • att det befintliga undantaget från energiskatteplikt kvarstår utifrån reglerna som infördes den 1 juli 2016, så att full skattefrihet fortsatt råder inom undantagets gränser (255 kW installerad toppeffekt för solcellsanläggningar),
  • att energiskattenivån sänks från 29,2 öre/kWh till 0,5 öre/kWh för viss egenproducerad el genom avdrag fr.o.m. 1 juli 2017. Den nya skattenedsättningen träffar den el som framställs av aktörer vars sammanlagda produktionskapacitet överskrider gränsen i undantaget men där elen uppfyller överföringskravet och kravet rörande de individuella anläggningarnas storlek. Åtgärden omfattas av den allmänna gruppundantags-förordningen i EU:s statsstödsregler (s.k. GBER-stöd).
  • Parallellt påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en lagrådsremiss som efter beredning skickas till EU-kommissionen för notifiering som statsstöd. Regeringen ber därmed kommissionen att godkänna ett statsstöd (undantag från beskattning) för producenter av solel för eget bruk.

Överföringskravet innebär att den egenproducerade solelen som man ansöker om återbetald energiskatt för inte får levereras ut på ett koncessionspliktigt elnät utan därmed ska användas ”innanför elmätaren”. Detta innebär att de nya reglerna inte är en återgång till vad som gällde före den 1 juli 2016 utan fortfarande innehåller geografiska och individuella storleksmässiga begränsningsregler.

Energiföretagen Sverige (f.d. Svensk Fjärrvärme) har tidigare agerat för att få likvärdiga skattevillkor för all förnybar elproduktion, utifrån den obegränsade skattefriheten för den som använde egenproducerad vindkraft(frågan handlade alltså inte om skatt på solel.) Då visade bland annat en rättsutredning gjord av advokatbyrån Öberg & Associés att den tidigare utformningen av lagen om skatt på energi stred mot EU:s statsstödsregler. Det innebar att det fanns en överhängande risk att aktörer som använt sig av möjligheten till skattebefrielse riskerade att bli återbetalningsskyldiga om frågan prövades och EU kom fram till att det stred mot reglerna.

Något förslag till exakt utformning av det nu aktuella förslaget om ändrade regler i lagen om skatt på energi har ännu inte presenterats av Finansdepartementet. En promemoria med detaljerade lagförslag håller på att tas fram av Finansdepartementet och ska skickas ut på remiss innan de läggs fram till riksdagen för godkännande. Energiföretagen kommer naturligtvis att analysera det slutliga förslaget.

Här kan du kan läsa mer om regeringens förslag i den fakta-PM som Finansdepartementet har publicerat på sin webbsida.

Erik Thornström

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation