Logga in

Höga ambitioner för Sveriges energieffektiviseringsarbete

Energiföretagen Sverige välkomnar den blocköverskridande överenskommelsen om att fortsätta med ett energieffektiviseringsmål till 2030 som bygger på energiintensitet.

- Från energibranschen har vi förordat ett sektorsövergripande energieffektiviseringsmål till 2030 som bygger på energiintensitet, eftersom det i viss mån tar hänsyn till ekonomisk utveckling. Vi bejakar också ökade insatser för att främja kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. Energibranschen vill gärna bidra med att utveckla energitjänster och energieffektiva lösningar som kan bidra till att nå de uppsatta målsättningarna, kommenterar Erik Thornström, på Energiföretagen Sverige.

Erik fortsätter:

- Målet på 50 procent effektivare energianvändning är dock mycket högt och innebär i praktiken krav på absoluta minskningar av energianvändningen. Regeringen har ännu inte redovisat något närmare underlag om beräkningsgrunderna vilket gör att det svårt att i analysera konsekvenserna i detalj. Några ekonomiska konsekvensanalyser har heller inte redovisats trots att den höga ambitionsnivån kan få mycket stor betydelse för Sveriges framtida industriella och ekonomiska utveckling.

Energiöverenskommelsen från i juni innebär en utökning och förlängning av elcertifikatssystemet, viket innebär 18 TWh ny förnybar elproduktion till 2030.

- De politiska ambitionerna att öka elutbudet och samtidigt höja ambitionen för energieffektivisering behöver balanseras om effekterna inte ska bli kontraproduktiva, fortsätter Erik Thornström. Riksdagen beslutade till exempel i förra veckan att sänka elskatten vid kommande årsskifte för att attrahera fler internationella datahallsetableringar till Sverige. Det är viktigt att nyetableringar av elintensiv verksamhet kan göras i Sverige - utan att det samtidigt påverkar behovet av att vidta energieffektiviseringsåtgärder i andra sektorer. Regeringen har också ambitioner om att bostadsbyggandet ska öka med 700 000 bostäder de närmaste åren vilket också ökar energianvändningen.

Energiföretagen Sverige efterlyser därför att det görs utförliga konsekvensanalyser av den höga ambitionsnivån i Energimyndighetens kommande arbete om att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation