Logga in

Beslut om ny föreskrift om normalisering av byggnaders energiprestanda

Boverket har den 23 november beslutat om en ny föreskrift om hur en byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån ett normalt brukande (BEN 1, BFS 2016:12)

Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas vid nybyggnation och när en energideklaration för en byggnad upprättas. Boverket har även infört regler om att en byggnads energiprestanda ska verifieras. Till skillnad från det förslag som var ute på remiss i somras rekommenderar nu Boverket även fortsättningsvis att en byggherre bör verifiera byggnadens energiprestanda genom mätning.

Andra omfattande ändringar har också skett i förhållande till remissversionen av föreskriften. Bl.a. utvidgas inte möjligheten att exkludera så kallad fritt flödande energi från en byggnads energiprestandakrav med energi som produceras i en anslutning till en byggnad från mark, luft, vind och vatten, utan begränsas till den möjlighet som finns redan idag att undanta solenergi. Att införa ett undantag för så kallad ”fritt flödande energi” var något som Energiföretagen Sverige var mycket kritisk till i sitt remissvar.

Bakgrunden till den nya föreskriften är att EU-kommissionen haft invändningar mot att Sverige inte genomfört EU-direktivet om byggnaders energiprestanda på ett tillräckligt sätt och ställt krav på en metod fastställs för hur en byggnads energiprestanda ska normaliseras.

Föreskriften träder i kraft redan den 15 december, utan övergångsregler. Föreskriften finns att läsa här.

Vad gäller frågan om den svenska nära-nollenergibyggnadsdefinitionen så inväntas fortfarande ett beslut från regeringen i frågan. Bostadminister Peter Eriksson meddelade i en interpellationsdebatt i riksdagen den 25 november att avsikten är att regeringen ska fatta ett beslut i frågan före jul.

Erik Thornström

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation