Logga in

Beräkningsprogram

Beräkningsprogramen utgör en möjlighet att på ett kraftfullt sätt effektivisera och optimera systemen utifrån givna eller förutbestämda driftparametrar.

FC-kontroll

Programmet FC-kontroll är ett hjälpmedel för dimensioneringskontroll av fjärrvärmecentraler och serviceledningar. I Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse Fjärrvärmecentralen - utförande och kontroll F:101 beskrivs de krav som ställs på fjärrvärmecentraler. Programmet används även för kontroll av befintliga fjärrvärmecentraler och när delar av utrustningen behöver bytas ut eller då fjärrvärmecentralen helt måste ersättas.

Programmet är framtaget av Svensk Fjärrvärmes expertgrupp för fjärrvärme och fjärrkylacentraler. Programmet är uppbyggt i Microsoft Excel och väljer värmeväxlare, styrventiler och värmemätare efter de förutsättningar som anges för temperaturer, tryck och effektbehov.

Ladda hem programmet från länk till höger

Det bör vidare påpekas att vid sannolikhets flöde gäller nedanstående formeln endast dimensionering av värmeväxlare och inte för dimensionering av distributionsledningarna i huset.

q _ qm _O n Qm _ qm _ A O qm n Qm _ qm ( * ) * *
q = dimensionerande flöde [l/s] för n lägenheter
n = antal lägenheter
qm = 0,15 = sammanlagrat flöde per lägenhet
Qm = 0,2 = summa maximalt flöde per lägenhet
O = 0,015 = sannolikhet för överskridande av qm
A = 2,1 = sannolikhet för överskridande av q

För specifika behov kan A höjas till 3,1: dvs bostadshus med stort behov av varmvatten, exempelvis studentlägenheter eller annan typ av bebyggelse än bostäder

Modell för ändrade förutsättningar i fjärrvärmenätet


Svensk Fjärrvärmes rapport 2009:50 behandlar möjligheter att värdera ändrade driftsförutsättningar i fjärrvärmenätet och vad avkylning av god kvalitet är värd. Varje grad i förbättrad avkylning har ett värde, som beror på systemets uppbyggnad och driftsstrategi. Stor betydelse har produktionsenheterna och de bränslen som kan användas.

Rapporten består av två delar, den första delen ger en vägledning hur man ska gå tillväga för att värdera och förbättra avkylningen i fjärrvärmecentralerna och ledningsnätet. Den andra delen beskriver en värderingsmetod och innehåller ett hjälpmedel i form av ett beräkningsprogram (den s.k. LAVA-kalkylen). Programmet beräknar och värderar vad ändrade driftsituationer och avkylningen betyder för systemet.

Ladda hem programmet från länk till höger

Ladda hem rapporten från länk till höger

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation