Logga in

Skatter och styrmedel

Allmänt

På denna sida publicerar vi förändringar och aktiviteter gällande skatter och styrmedel som påverkar fjärrvärmens konkurrenskraft och utveckling.

Konkurrensneutral energi- och CO2-beskattning

Konkurrensneutrala beskattningsregler vid värmeleveranser till industrin

Svensk Fjärrvärme har i ett brev till Finansdepartementet begärt att lagen (1994:1774) om skatt på energi ändras. I dag missgynnas fjärrvärmeföretags leveranser till tillverkningsindustrin av de beskattningsregler som gäller, jämfört med om anläggningen för värmeproduktion ägs av tillverkningsindustrin.

Reglerna förhindrar därmed energi- och resurseffektiv samverkan mellan fjärrvärmeföretag och tillverkningsindustri och försvårar arbetet med att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Den 1 januari 2011 slopades koldioxidskatten för bränslen som förbrukas i industrianläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter när det gäller koldioxid. För fjärrvärmeföretag som också omfattas av systemet med utsläppsrätter och som levererar ånga eller värme till tillverkningsindustrin gjordes samtidigt en förändring. Den innebär att avdragsrätten för koldioxidskatten, som tidigare varit 79 procent, minskades till 70 procent.

Fjärrvärmeföretagen får alltså fortfarande betala koldioxidskatt medan ett industriföretag inte behöver det för motsvarande värmeproduktion.

Avsikten med skatteförändringarna var att endast använda utsläppshandeln som styrmedel – istället blev resultatet en snedvridning av konkurrensen. De ekonomiska förutsättningarna är nu bättre om ett industriföretag själv äger en värmeproduktionsanläggning än om det använder värme eller ånga från en fjärrvärmeleverantör.

Dessutom betalar fjärrvärmeföretag i dag full elkonsumtionsskatt om 29 öre per kWh för den förbrukning av el som går åt i anläggningen om de levererar till en tillverkningsindustri. Den mottagande industrin har i stället en skattesats om 0,5 öre per kWh för motsvarande egenförbrukning av el om den har egen produktion av värme.

Regeringen föreslog i den ekonomiska vårproposition i april 2012 att koldioxidskatten för fjärrvärmeföretags värmeleveranser till industrin ska slopas. Eftersom en koldioxidskatt inte minskar de totala utsläppen inom handelssystemet, utan endast påverkar var inom systemet utsläppen sker, innebär den nuvarande situationen en konkurrenssnedvridning, konstaterar regeringen. En promemoria med förslag till nödvändiga ändringar i lagen om skatt på energi remitterades av Finansdepartementet under våren. Regeringen beslutade den 31 maj 2012 om en lagrådsremiss som innehåller förslag till sådana ändrade skatteregler. Lagrådet hade inte något att erinra mot de aktuella skatteförslagen. Regeringen lämnade den 20 september i budgetpropositionen för 2013 lagförslag som innebär att koldioxidskatten för fjärrvärmeföretags värmeleveranser till industrin slopas fr.o.m. den 1 januari 2013. Riksdagen beslutade den 21 november att godkänna regeringens förslag. Därmed slopas skatten per den 1 januari 2013.

När det gäller frågan om skatten på egenförbrukning av el för värmeproduktion som avser värmeleveranser till industrin har Svensk Fjärrvärme i september 2012 skickat en ny skrivelse till Finansdepartementet.  I skrivelsen har Svensk Fjärrvärme utvecklat beskrivningarna av de negativa effekterna som uppstår av den nuvarande skattesituationen. I regeringens budgetproposition för 2014 aviserade regeringen en översyn av energibeskattningen av el som förbrukas av värmeföretag för produktion av värme som levereras till industrin och de areella näringarna.

Kraftvärmebeskattningen

Från den 1 januari 2011 tas inte koldioxidskatt ut för industriföretag
inklusive industriella kraftvärmeverk som ingår i EU:s
utsläppshandelssystem (EU ETS). För kraftvärmeverk anslutna till
fjärvärmesystem och som ägs av energibolag tas emellertid fortfarande ut
en koldioxidskatt om 7 % av den generella nivån. I flera propositioner
(t.ex. prop. 2006/07:1, 2006/07:100, 2007/08:1 prop. 2009/10:41) har
utlovats att denna skillnad i beskattning, som är en diskriminering av
kraftvärmeverk kopplade till fjärrvärmenät, skulle rättas till. Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi skrev i december 2011 ett brev till Finansdepartementet och efterfrågar att regeringen ska fullfölja den tidigare aviserade skatteförändringen (se brevet i sin helhet till höger).

Regeringen har i sin ekonomiska vårproposition i april 2012 föreslagit att koldioxidskatten för kraftvärmeproduktion inom handelssystemet för utsläppsrätter ska slopas. Eftersom en koldioxidskatt inte minskar de totala utsläppen inom handelssystemet, utan endast påverkar var inom systemet utsläppen sker, innebär den nuvarande situationen en konkurrenssnedvridning, konstaterar regeringen. En promemoria med förslag till nödvändiga ändringar i lagen om skatt på energi har remitterats av Finansdepartementet under våren. Regeringen beslutade den 31 maj 2012 om en lagrådsremiss som innehåller förslag till sådana ändrade skatteregler. Lagrådet har inte haft något att erinra mot de aktuella skatteförslagen. Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2013 förslag på lagändringar som innebär att koldioxidskatten slopas för kraftvärmeanläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel. Riksdagen beslutade den 21 november att godkänna regeringens förslag. Därmed slopas koldioxidskatten för kraftvärmeanlägngingar inom utsläppshandeln fr.o.m. den 1 januari 2013.

Updated: 2012-03-08

Fastighetstaxering av kraftvärme

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi kräver att regeringen ändrar fastighetstaxeringslagen för kraftvärmeverk. Skatteverket gör inför fastighetstaxeringen 2013 en helt ny tolkning av fastighetstaxerings- lagstiftningen för kraftvärmeverk som avviker från vad som varit praxis i 25 år. Skatteverkets tolkning innebär till skillnad från tidigare att även den installerade värmeeffekten ska fastighetstaxeras. Detta trots att det enligt dagens lagstiftning endast är den installerade eleffekten som ska vara beräkningsgrundande i fastighetstaxeringen. Konsekvensen skulle bli ett årligt ökat skatteuttag på ca 250 miljoner kronor.

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi anser i en gemensam skrivelse till Finansdepartementet att det är orimligt att ändra tolkningen av regelverket utan föregående offentlig utredning, konsekvensanalys och politisk behandling av regering och riksdag. Föreningarna ifrågasätter beredningsordningen av förslaget då det inte har behandlats i förarbetena till de lagstiftningsförändringar som riksdagen nyligen beslutat om inför fastighetstaxeringen för 2013.
 
Föreningarna bedömer att konsekvenserna av den helt nya tolkningen av lagen och därmed skatteförändringen kan bli en fem- till tiodubbling av fastighetsskatteuttaget jämfört med dagsläget. Detta innebär i flera fall att det inte längre blir företagsekonomiskt motiverat att bedriva fortsatt kombinerad el- och värmeproduktion. För de mycket långsiktiga och kapitalkrävande investeringar som kraftvärmeverk utgör måste det vara möjligt att lita på hur lagstiftningen kommer att tolkas och tillämpas. Långsiktiga kapitalkrävande investeringar kräver långsiktiga förutsägbara spelregler.

Förslag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk 2013-2018

Finansdepartementet presenterade den 29 juni en promemoria där det föreslås att taxeringsvärdena för kraftvärmeverk mellan åren 2013-2018 endast ska omfatta värdet av elproduktionen. Ändringen föreslås bl.a. med anledning av att Svensk Fjärrvärme, Svensk Energi och flera branschföretag  under våren krävt en ändring av fastighetstaxeringslagen.

Finansdepartementet aviserar i promemorian att frågan om fastighetstaxering och fastighetsbeskattning av kraftvärmeverk ska ses över. Regeringen väntas tillsätta en statlig offentlig utredning för att genomföra en större översyn. I avvaktan på en översyn föreslås i promemorian att värmeproduktionen i kraftvärmeverk undantas från taxering och därmed uttag av fastighetsskatt på ett sätt som motsvarar vad som tidigare skett vid den faktiska tillämpningen.

Undantaget föreslås gälla vid den allmänna fastighetstaxeringen år 2013 och särskilda fastighetstaxeringarna åren 2014-2018. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Remisstiden löpte ut den 3 augusti. Regeringen beslutade den 13 september om en lagrådsremiss där man lägger fram ett lagförslag om att taxeringsvärdena för kraftvärmeverk mellan åren 2013-2018 endast ska omfatta värdet av elproduktionen. Lagrådet har i sitt yttrande lämnat lagförslaget utan erinran. Den 3 oktober överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med ett motsvarande lagförslag. Riksdagen beslutade den 5 december 2012 att godkännna regeringens lagförslag. Den särskilda lagen om fastighetstaxering för kraftvärmeverk träder därmed i kraft den 1 januari 2013.  

Updated: 2012-03-20

Handel med utsläppsrätter

EU:s system för handel med utsläppsrätter infördes 2005 och omfattar alla EU-länder. 

EU-kommissionen presenterade i juli 2015 ett förslag till reviderat utsläpphandelsdirektiv inför nästa handelsperiod 2021-2030 som finns att läsa här: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm

För mer information läs på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-styrning/Ekonomiska-styrmedel/Handel-med-utslappsratter/

Updated: 2010-05-05

Elcertifikatsystemet

Riksdagen har beslutat om propositionen En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam marknad (prop. 2010/11:155) som innebär att en ny lag om elcertifikat trädde i kraft den 1 januari 2012. Ett avtal om att fr.o.m. 2012 etablera en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge har också godkänts av riksdagen.

Ett mål är att den förnybara elproduktionen ska öka med 26,4 TWh under perioden 2012 till 2020 på den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden. För ytterligare information om elcertifikatsystemet se Energimyndighetens webbplats:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/

Energimyndigheten utreder elcertifikatsystemet inför kontrollstation 2017

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram underlag inför kontrollstation 2017 i elcertifikatssystemet.

  • Justering av kvotkurvan. Energimyndigheten ska analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras, enligt de justeringsprinciper som användes vid kontrollstation 2015, för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden inom ramen för den gemensamma marknaden för elcertifikat mellan Sverige och Norge.
  • Tidpunkt för godkännande anläggningar. Energimyndigheten ska utreda behovet av att införa en tidpunkt för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat inom ramen för den gemensamma marknaden för elcertifikat.
  • Marknadsförbättrande åtgärder. Energimyndigheten ska årligen vid utställda tidpunkter, till marknadens aktörer, tillhandahålla information om planerad utbyggnad av anläggningar inom elcertifikatsystemet och om förväntad kvotpliktig elanvändning. Energimyndigheten ska redovisa de informationsinsatser som myndigheten har genomfört eller kommer att genomföra under perioden 2015-2017 i syfte att stärka marknadens funktion. Energimyndigheten ska även analysera om det finns behov av ytterligare åtgärder för att förbättra marknadens funktion och vid behov föreslå åtgärder.
  • Torvens utveckling. Energimyndigheten ska redovisa utvecklingen när det gäller användning av torv inom energisektorn och specifikt inom elcertifikatssystemet. Myndigheten ska bl.a. redovisa använda volymer, mängd importerad torv samt uppskattade arbetstillfällen med utgångspunkt i tidigare analyser i samband med kontrollstation 2015.
  • Utvecklingen efter 2020. Energimyndigheten ska analysera hur en situation hanteras där endast en part beslutar om nya mål efter 2020. Energimyndigheten ska föreslå vilka möjliga förändringar, med för- och nackdelar, som kan göras i en sådan situation och med hänsyn till parternas åtaganden inom ramen för den gemensamma marknaden för elcertifikat.

Energimyndigheten ska i de delar som är relevanta föra en dialog med norska myndigheter. Eventuella justeringar i regelverket planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.

Uppdrag 1-4 ska redovisas senast den 30 juni 2016. Uppdrag 5 ska redovisas senast den 18 oktober 2016. 

Ny biobränsledefinition i elcertifikatsförordningen

Regeringen beslutade den 8 december 2011 om en ny elcertifikatsförordning. Den nya förordningen, som träder i kraft den 1 januari 2012, innehåller bl.a. en ny vidgad definition av biobränslen.

Till skillnad från tidigare så räknas inte de olika slag av biobränslen som är elcertifikatsberättigade upp utan det anges endast i vilka fall de inte är elcertifikatsberättigade. Med biobränsle avses material av biologiskt ursprung som används som bränsle.

Med biobränsle avses enligt förordningen inte
1. fossila material eller torv,
2. osorterat avfall, oavsett innehåll, eller
3. föremål eller ämne som avses i 2 men som har upphört att vara avfall efter en hantering som innebär återvinning.

Torv är dock fortfarande elcertifikatsberättigat som bränsle. Detta följer av 1 kap. 2 § i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Avfall har samma betydelse som i miljöbalken och återvinning samma betydelse som i avfallsförordningen (2011:927). Avsikten är därmed att osorterat avfall inte ska berättiga till elcertifikat, inte ens för den del som kan visas vara biologiskt. Detta innebär att det material som blir kvar i blandad form efter att t.ex. trä har källsorterats inte blir att anse som sorterat bara för att trä har tagits bort i en sorteringsfunktion.

Läs hela elcertifikatsförordningen på riksdagens webbplats http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:1480

Updated: 2010-03-25

ROT-avdrag för fjärrvärmeinstallationer

Under 2009 infördes möjligheten att få skatteavdrag för privatpersoner vid installation av fjärrvärme. Reglerna ansluter till de redan befintliga avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster. Den avdragsgrundande kostnaden gäller arbete som gjorts i direkt anslutning till fastigheten. Till detta räknas nedgrävning av ledningar för fjärrvärme förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Läs mer på Skatteverkets hemsida om förutsättningarna för att få ROT-avdrag (www.skatteverket.se).

Updated: 2010-03-26

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation