Logga in

Energieffektivisering

Energieffektivisering är helt nödvändigt om vi ska lyckas undvika klimathotet och inte överutnyttja jordens resurser. I normalfallet är detta dessutom den mest kostnadseffektiva åtgärden för både samhälle och individ. Den sparade kWh är alltid bäst men det kan i vissa fall vara kostnadseffektivare att ha en tillförsel med spillenergi, utan i stort sett någon miljöpåverkan alls.

Fjärrvärmen är en tillförselform som självklart även den är värd att minimera, även om huvuddelen av fjärrvärmen baserad på spillenergi som ingen annan kan eller vill använda. Detta innebär att fjärrvärmen minimerar uttaget av primära energiresurser och samtidigt har mycket låg eller till och med ingen klimatpåverkan. Hushållningen med jordens energiresurser kan avspeglas med hjälp av en primärenergibetraktelse. Här tas hänsyn till förluster i alla led från utvinning till slutanvändning samtidigt som primärenergi påvisar om icke primära energiresurser används, som till exempel industriell spillvärme, avfall, skogs- ocg sågverksrester mm.  Dessa omnämns ibland som sekundära energiresurser.

Vad energieffektivisering hos slutkund innebär för miljön anser vi ska bedömas ur ett marginalperspektiv. De viktigaste parametrarna i bedömningen är då hur energiresursbehovet (primärenergin) och klimatpåverkan reduceras. Även förändringen av andelen förnybar energi bör tas hänsyn till.
Samtidigt bör energieffektiviseringsåtgärden bedömas avseende vilken del av varaktighetsdiagrammet den påverkar. Vissa åtgärder kanske i huvudsak minskar energibehovet när det är som kallast och vissa andra minskar sommarlasten.
De marginalvärden som används för olika energislag vid bedömningen/ beräkningen av en energieffektiviseringsåtgärds miljöpåverkan bör harmonisera med åtgärdens livslängd.

Ett arbete pågår där vi avser att beräkna miljöpåverkan vid förändringar av energibehovet, t ex energieffektiviseringar eller nyproduktion av byggnader. Detta görs i en arbetsgrupp tillsammans med kundorganisationerna under Värmemarknadskomitten, VMK.

Några tips om energieffektivisering av fjärrvärmevärmda hus

  • Effektiviseringsåtgärder som i huvudsak minskar energibehovet de kallaste dagarna (effektbesparande åtgärder) ger störst minskning av resurs- och klimatpåverkan
  • Prioritera åtgärder som spar el framför värme
  • Installation av FTX-system (från- tilluftssystem med värmeväxling) med lågt behov av driftsel att föredra framför frånluftsvärmepumpar ur ett klimatperspektiv

Byggbolaget Veidekke har utvecklat ett koncept, TellHus, för energisnåla byggnader som har en tydlig systemsyn, se bifogade broschyrer. Även Skanska har motsvarande systemsyn. 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation