Logga in

Remissvar

Svensk Fjärrvärme får regelbundet förfrågningar om hur föreningen ställer sig till olika frågor som berör fjärrvärme, kraftvärme eller fjärrkyla. Här är de remisser Svensk Fjärrvärme svarat på 2016. Tidigare remissvar ligger under Remissvar 2013-2015.

Hemställan om lika energiskattevillkor på el i lagen (1994:1776) om skatt på energi vid fjärrkyleleveranser till datorhallar.

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning", daterad 2015-06-25.
Miljö- och energidepartementet

Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes gemensamma yttrande över Miljö- och energidepartementets rapport "En samlad torvprövning" Ds 2015:54.
Miljödepartementet

Remiss av Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi.
Miljödepartementet

Remiss av förslag till översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter för perioden 2021-2030 (dnr M2015/03246/KI)
Miljö- och energidepartementet

Synpunkter på SOU 2015:87 "Energiskatt på el"
Finansdepartementet

Remiss av ändring i förordningen om energideklaration för byggnader (dnr M2015/03990/R)
Miljö- och energidepartementet

Remiss av Boverkets rapport om Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (2015:34), dnr M2015/03355/Ee
Miljö- och energidepartementet

Hemställan om ändring av 9 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi om värmeleveranser till skepp.
Finansdepartementet samt Miljö- och energidepartementet

Remiss av promemoria Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (dnr N2015/5139/PUB).
Näringsdepartementet

Remiss av förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (dnr 2015/2507Ee)
Miljö- och energidepartementet

Remiss av promemorian "Effektfrågan" (dnr M2015/2414/R).
Miljö- och energidepartementet

  • Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes remissvar

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen.
Miljö- och energidepartementet

  • Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes remissvar

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016.
Finansdepartementet

  • Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes remissvar

Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering.
Miljö- och energidepartementet

  • Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes remissvar

Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020.
Miljö- och energidepartementet

  • Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes remissvar

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation