Logga in

Pågående remisser

Svensk Fjärrvärme får regelbundet förfrågningar om hur föreningen ställer sig till olika frågor som berör fjärrvärme, kraftvärme eller fjärrkyla. Här är de remisser Svensk Fjärrvärme arbetar med just nu.

Svensk Byggtjänst, Remiss inför AMA Anläggning 17.

Kontaktperson på Energiföretagen Sverige är Thomas Lummi. Synpunkter kan lämnas senast 22 augusti.

EU kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och om upphävande av förordning (EU) 994/2010, KOM (2016) 52 slutlig.

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Erik Thornström. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 2 juni.

Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen.

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Erik Thornström. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 22 april.

Preparation of a sustainable bioenergy policy for the period after 2020

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Raziyeh Khodayari. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 3 maj.

Remiss av Regeringskansliets promemoria Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet
Finansdepartementet

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Erik Thornström. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 2016-03-23.

Promemoria om ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127
Miljö- och energidepartementet

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Raziyeh Khodayari. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 2 maj.

Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020
Miljö- och energidepartementet

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Lina Enskog Broman. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 28 mars.

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och energidepartementet

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Raziyeh Khodayari. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 23 januari 2016.

Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54)
Miljö- och energidepartementet

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Raziyeh Khodayari. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 2016-02-09.

Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi
Miljö- och energidepartementet

Kontaktperson på Svensk Fjärrvärme är Raziyeh Khodayari. Synpunkter på remissen kan lämnas senast 2016-02-12.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation